31
تیر 1397

تخفیف شهریه با ثبت نام در مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر سراسر کشور

با ثبت نام در مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر در سراسر کشور از طریق این سامانه ، از تخفیف شهریه ترم اول بهرمند شوید.
 
لینک ثبت نام
 
www.whun.ir
 
یا
 
ثبت نام ارسال عدد 8 به سامانه خانه کارگر
 
10001445