21
تیر 1397

استفاده از مزایای تشکیلاتی خانه کارگر با شرکت در مراسم تامین اجتماعی

 مراسم سالروز تامین اجتماعی

25تیر ماه
درصورت حضور در مراسم فوق از مزایای تشکیلاتی خانه کارگربهره مند خواهید شد
میتوانید از یکی از موارد زیر استفاده نمائید
مزایا
1در صورت حضور خانوادگی اعضاء میتوانید یکبار از اقامتگاه های خانه کارگردر شهریور97بدون نوبتوباپرداخت هزینه ازطرف عضواستفاده نمائید
2تمدیدرایگان سه ساله کارت عضویت خانه کارگر            
3استفاده از دو کلاس حضوری همزمان بصورت رایگان طی سه دوره    
توضیح: برای شرکت در مراسم وجهت دریافت دعوتنامه میتوانید به پایگاهinvite.workerhouse.irمراجعه نمائید وپرینت دعوتنامه خود را دریافت کنید
زمان:دوشنبه 25/04/97 شروع مراسم 8صبح
مکان:حرکت از خانه کارگر