1
اردیبهشت 1397

استفاده از مزایای ویژه با شرکت در مراسم روز کارگر

 مراسم روز کارگر

11اردیبهشت ماه
 
درصورت حضور در مراسم روز کارگرمی توانید از یکی از مزایای تشکیلاتی زیر بهره مند شوید:
 
مزایا:
1)در صورت حضور خانوادگی اعضاء میتوانید یکبار از اقامتگاه های خانه کارگردر ایام پیک سال بدون نوبت وباپرداخت هزینه ازطرف عضواستفاده نمائید.
2)تمدیدرایگان سه ساله کارت عضویت خانه کارگر            
3)استفاده از دو کلاس حضوری همزمان بصورت رایگان طی سه دوره    
توضیح: برای شرکت در مراسم وجهت دریافت دعوتنامه میتوانید به پایگاه invite.workerhouse.irمراجعه نمائید وپرینت دعوتنامه خود را دریافت کنید.
 
زمان:سه شنبه 97/2/11 شروع مراسم 8صبح
مکان:خانه کارگرمرکزی ابوریحان