26
مرداد 1396

اطلاعیه مهم مربوط به آیین نامه انضباطی

 از تاریخ 30 تیر 96 دانش پژوهان خانم ملزم به رعایت پوشش مقنعه می باشند و در صورت عدم رعایت از ثبت نام در دوره های بعدی محروم خواهند شد