27
شهریور 1395

جذب مربی در رشته سفره آرایی

 خانه کارگر تهران در رشته های سفره آرایی و میوه آرایی مربی جذب می نماید، در صورت داشتن سابقه تدریس می توانید از طریق فرم درخواست مربیان که در صفحه اصلی سایت قرار دارد، اقدام نمایید و یا به صورت حضوری به خانه کارگر تهران مرکز ابوریحان مراجعه نمایید.